Kissy Kissy

Kissy Kissy. Happy Valentine’s Day! by Glenn Goluska

Kissy Kissy. Happy Valentine’s Day! by Glenn Goluska

via Canadian Typography Archives